SULAMA BİRLİKLERİNE YENİ TARİFE BELİRLENDİ

2016 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar ile 2016’da su kullanım hizmet bedeli alınacak olan ve sulama birliklerince işletilen sulama tesisleri, 3’ü cazibe, 2’si pompaj olmak üzere 5 ayrı grup altında toplandı.

 Su kullanım hizmet bedeli, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanacak.

 Su kullanım hizmet bedelleri, birliklerin görev alanı içinde ve dışında, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı ve ortakçıya uygulanacak.

 Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek bitkinin ücreti uygulanacak. Muz seralarından “Muz” bitkisi su kullanım hizmet bedeli alınacak.

 Sulama mevsimi boyunca herhangi bir sebeple yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara sulama birlikleri meclisinin kararı ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayıyla, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki bedel çarpılarak bulunan miktar alınacak.

 Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp, yağmurlama ve damla sulama sistemi indirimleri uygulanmayacak.

 Çeşitli sebeplerle su kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda sulama başka kaynaklardan takviye ediliyorsa, masrafları karşılamak üzere su kullanım hizmet bedelleri artırılabilecek. Sulama alanı içerisinde, çiftçilerin kendi yeraltı suyu kuyularıyla suladıkları sahalara, tüm gruplarda 2,00 TL/da bedel uygulanacak.

 İlgili mevzuata ulaşmak için buraya tıklayınız.

Hayal Senem Sayan

Resmi Gazete